Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje vína mezi společností INTERIERY solutions s.r.o. (Privátní Archív Vín)  (dále jen „prodávající“) a protistranou (dále jen „kupující“).

2. Objednávání

Objednávku lze pořídit:

a) přes internetový obchod www.eshop.privatniarchivvin.cz a www.privatniarchivvin.cz

b) e-mailem: info@privatniarchivvin.cz nebo interiery@interiors.cz

c) písemně: Privátní Archív Vín, Benediktská 690/7, 110 00 Praha 1

d) telefonicky: +420 603 483 727 nebo +420 603 454 054

Zboží je možno nakupovat neomezeně po dobu 24 hodin.

Údaje nutné pro objednání:

1) fyzická osoba – jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání (je-li odlišná od fakturační), telefon

2) fyzická osoba, podnikatel nebo právnická osoba – obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČ a DIČ, je-li plátcem DPH, telefon

1) + 2) informace o vybraných produktech – úplný název zboží, cena za jeden kus, požadované množství, způsob odebrání a dopravy

• minimální objednané množství je 1 balení = 6 ks lahví (mohou být i různého druhu) – v případě dodání prodávajícím  i v případě osobního odběru

3. Prodávající

INTERIERY solutions s.r.o. (Privátní Archívn Vín)

Benediktská 690/7

110 00 Praha 1

IČ: 28438108

DIČ: CZ28438108

4. Kupní smlouva

Cena zboží:

Cena zboží je včetně DPH a přepravnéhov případě dodání zboží prodávajícím na adresu kupujícího.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje telefonické potvrzení nebo odeslání potvrzujícího emailu, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení ze strany prodávajícího:

Bez udání důvodu.

Zboží se již nevyrábí, nedodává anebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení ze strany kupujícího:

Od této kupní smlouvy má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě se spotřebitel zavazuje uhradit dodavateli poplatky spojené s dodáním zboží a administrativní poplatky ve výši 10 % kupní ceny zboží. Odstoupení od této kupní smlouvy je platné za předpokladu, že je objednané zboží vráceno dodavateli zpět nepoužité, kompletní a nepoškozené. Ustanovení v předchozích dvou větách neplatí při odstoupení od smlouvy pro případ vadného plnění dle Občanského zákoníku.

Zboží:

a) musí být v původním nepoškozeném obalu,

b) nesmí být použité,

c) musí být nepoškozené,

d) musí k němu být přiložen originál dokladu o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrací dodavatel peníze za zboží převodem na účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole.

V případě nedodání kompletního zboží či postupu jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Jakost dodaného vína musí odpovídat hygienickým předpisům a zákonu o vinohradnictví a vinařství. Víno bude skladováno v suchých a temných prostorách v teplotě 9–15 °C. Spotřebitel prohlašuje, že má zajištěny skladovací prostory dle shora uvedených podmínek. Láhve musí být uskladněny tak, aby zátka byla plně smáčena vínem, tj. láhev musí ležet nebo být dnem vzhůru.

6. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle v rozmezí 10–15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a přijetí zálohy, ve výjimečných případech po domluvě s kupujícím může být dodací lhůta delší.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Možnost osobního odběru zboží přímo v prostorách Privátního Archívu Vín na adrese Benediktská 690/7, 110 00 Praha 1.

Výdejní hodiny :

Pondělí: 8 – 11 hod

Středa: 8 – 11 hod

Neděle: 16 – 18 hod nebo kdykoliv dle individuální telefonické dohody.

Členové Archívu mají neomezený vstup do prostor Privátního Archívu Vín, kde mají uložena vína.

Doprava po Praze:

Při odběru zboží v hodnotě nad 2 500 Kč bez DPH je doprava v rámci Prahy zdarma.

Při odběru zboží v hodnotě nižší než 2 500 Kč bez DPH činí doprava po Praze 190 Kč bez DPH.

Doprava mimo Prahu:

Dle individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Pokud dojde při dodávce zboží Českou poštou nebo jiným dopravcem k viditelnému a zjevnému poškození dodávky, není kupující povinen zásilku převzít.

Minimální objednávka je 6 lahví (1 karton). Počty kusů v objednávce musí být vždy násobky 6. Vína lze kombinovat.

7. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH.

í je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. epravné mimo Prahu dle individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Možné způsoby platby:

• zálohou – platba předem na bankovní účet

• hotově – platba hotově prodávajícímu při osobním převzetí zboží v Privátním Archívu Vín, Benediktská 690/7, Praha 1 nebo při dodání zboží prodávajícím na adresu kupujícího

8. Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

9. Reklamační řád

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě, pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního zboží a zaslání nového jdou k tíži kupujícího a bude účtován smluvní poplatek ve výši 250 Kč.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb. par. 53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

10. Přechod vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

11. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu firmy INTERIERY solutions s.r.o. (Privátní Archív Vín) souhlasíte s používáním informací o vás a vašich nákupech pro interní potřeby společnosti a nebudou předány třetí osobě.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 do odvolání či jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.  

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 164 e-shop systém banan.cz